GPS navigacija

Nikad nije bilo lakše snalaziti se u prostoru kao danas sa GPS tehnologijom. Bilo da je to iz zabave, zaštite života, bržeg stizanja, ili bilo koje druge upotrebe koju možete zamisliti, navigacija GPS – om postaje svakim danom sve uobičajenija. GPS postaje sve popularniji kod planinara, lovaca, biciklista, skijaša, trkača, …GPS se može upotrebljavati svugdje osim na mjestima gdje je nemoguće primiti signal, a to su mjesta unutar zgrada, u tunelima, spiljama, garažama i drugim podzemnim lokacijama te ispod vode. Ako se bavite nekom aktivnosti ili sportom pri kojem treba pratiti položaj, naći put ili znati kojim smjerom i koliko brzo se krećete, možete upotrijebiti GPS. Ne trebati biti znanstvenik da se nauči kako radi GPS. Sve što treba je malo predznanja i želja za istraživanjem svijeta GPS – a. Ovo je najbolji navigacijski alat nakon izuma kompasa.

GPS je kratica za Global Positioning System. To je mreža  satelita koja kontinuirano odašilje kodirane informacije, s pomoću kojih je omogućeno precizno određivanje položaja na Zemlji. GPS koncept baziran je na osnovu udaljenosti od satelita. GPS prijemni uređaj ustanovljava svoju poziciju na zemlji mjereći udaljenost od  satelita u svemiru. Sateliti se ponašaju kao precizne referentne točke.
Sateliti odašilju vrlo slabe radio signale omogućujući GPS – prijamniku da ustanovi svoju trodimenzionalnu poziciju (x,y i visina), brzinu i vrijeme i to non – stop 24 h dnevno u svim vremenskim prilikama, bilo gdje na svetu, i uz eventualnu pogrešku do 3 metra.
Svaki GPS satelit emitira precizno vremenski signal i u tu svrhu svaki satelit opskrbljen je atomskim satom sa točnošću od 3 nanosekunde. Korisnikov GPS prijemnik meri kašnjenje signala koje je potrebno da signal dospe do prijemnika, a koje je direktna mjera udaljenosti do satelita. Na osnovu simultano skupljenih informacija sa minimalno 4 satelita, GPS prijemni uređaj računa tri dimenzije pozicije, brzinu i vrijeme. Ovo su osnovni podatci koje daje jedan GPS uređaj

GPS se temelji na skupini od 24 satelita (trenutno ih je aktivno 30) Ministarstva obrane SAD – a koji obiđu zemlju za 12 sati na visini od oko 20.000 kilometara, te glavnog kontrolnog centra u Colorado Springsu, kao i nizu kontrolnih stanica širom svijeta.  Iako su sateliti i kontrolno središte u vlasništvo američke vojske, a sustav je koštao 12 milijardi dolara, korištenje njihovih podataka je besplatno i uporaba GPS prijemnika postala je raširena i dostupna civilima 2000. god. SAD uvijek mogu ukinuti točan signal ako im je to neophodno za vojne potrebe, tj. šifrirati ga. Da bi se postigla trodimenzionalnost, (duljina, širina i visina), GPS uređaj mora “vidjeti” barem četiri satelita, tako da je na bilo kojoj točki na svetu moguće vidjeti najmanje 4, a maksimalno 12 satelita. Treba istaći da ovo nije jedini satelitski sistem za navigaciju – Evropa (Galileo) , Kina (Beidou) i Rusija (Glonass) imaju svoje sustave, od kojih je Glonass spreman i za civilnu upotrebu, dok je Galileo lansirao tek 4 od ukupno 30 svojih satelita.

Tehnologija GPS – prijemnika

Ima više faktora koji mogu uticati na točnost mjerenja koordinata. Prvi se odnosi na propagaciju signala kroz ionosferu i troposferu – zbog promjene svojstava u tim slojevima atmosfere će doći do „prelamanja“ puta kojim ide signal tako da će prelaziti veći put pa će izgledati da je uređaj dalje od satelita nego što stvarno jeste. Također, signal se odbija od okolnih objekata pa izostaje prava informacija o daljini ili preciznom položaju satelita. Na smanjenje preciznosti utiče i broj vidljivih satelita i njihova loša geometrija (konstelacija), ako ih primate samo iz jednog pravca, što je problem u urbanim uslovima. Greške nastale zbog satelita i propagacije njihovih signala mogu se kompenzirati uz pomoć predajnika na zemlji. Postoje stanice na zemlji koje se nalaze na poznatim lokacijama i koje primaju signale sa GPS satelita i uspoređuju ih sa onime što treba da se dobije od njih. Na taj način primijetit će grešku, izračunat će je i ona će biti proslijeđena geostacionarnim satelitima koji emitiraju ove podatke. Tako je izbjegnuta potreba za mrežom zemaljskih stanica za emitiranje ovih signala. Taj sistem se u Evropi zove EGNOS (Euro Geo – stationary Navigation Overlay Service) i potpuno je kompatibilan sa WAAS (Wide Area Augmentation System) u Americi, tako da ga koriste svi GPS uređaji.

Svako određivanje udaljenosti treba još ispraviti za iznos pogreške sata GPS – prijamnika. To je razlog što se određivanjem udaljenosti zapravo dobije “pseudoudaljenost”. Da bi se odredio položaj na temelju pseudoudaljenosti, treba pratiti najmanje četiri satelita i uz pomoć računanja ukloniti pogrešku sata GPS – prijamnika.

Podaci o položaju satelita u bilo kojem trenutku nazivaju se podacima almanaha. Ponekad, kad GPS – prijamnik nije dulje vrijeme uključen, podaci almanaha su zastarjeli ili “hladni”. Kad je GPS – prijamnik “hladan”, trebat će mu malo dulje vrijeme da pronađe satelite (tzv. akvizicija GPS signala). Prijamnik se smatra “toplim” kad su podaci sakupljani u posljednjih četiri do šest sati. „Vrući“ start je nastao iz potrebe nastavka navigacije prilikom prolaska kroz tunele i sl. Jednom kad je GPS – prijamnik pronašao dovoljno satelita da može izračunati položaj, spreman je početi navigaciju! Većina prijamnika može prikazati položaj u obliku karte što značajno može pomoći u snalaženju u prostoru i u navigaciji. Orbitalne pogreške ili poznate također kao “pogreške efemerida”, su netočnosti su u izvještaju o položaju satelita. Položaj satelita se kontrolira sa zemlje i nalaže se satelitima ispravljanje položaja i/ili putanje.

 

Termini:

–          Meridijan označen kao nulti, prolazi kroz Greenwich, i idući točno prema istoku, zemljopisna dužina raste u plus, a prema zapadu zemljopisna dužina pada  –  ide u minus.

–          Paralela označena kao nulta je linija ekvatora. Idući točno prema sjeveru, zemljopisna širina raste u plus, a idući točno prema jugu zemljopisna širina pada  –  ide u minus.
Točka na zemlji  –  koordinata koja je 0 ° zemljopisne dužine i 0 ° zemljopisne širine, nalazi se u Africi u Gvinejskom zaljevu.

–          Nadmorska visina je srednji nivo između plime i oseke opažan kroz višegodišnji period. BiH je u vrijeme austrougarske dobila nultu nadmorsku visinu opažanjem na mareografima u Trstu, ali je (zbog nedovoljnog broja opažanja) nastala manja pogreška koja je 1971 god. ispravljena prebacivanjem na kopneni visinski reper u geometrijskom središtu bivše Jugoslavije u blizini Maglaja. Europska unija je prihvatila nultu nadmorsku visinu opažanu još od 17 stoljeća u Amsterdamu.

–          Points of interes (POI): GPS – prijamnici mogu spremiti više stotina točaka, ili položaja koji se nazivaju “putnim točkama” (waypoints). Kuća, zračna luka,  značajna ribolovna ili lovna točka ili neka poznata kulturno – povijesna mjesta koja biste željeli ponovno posjetiti, neki su od primjera položaja koji se mogu spremiti i kasnije pronaći. U memoriji GPS – prijamnika mogu se kreirati i točke koje prikazuju mjesta na kojima niste bili pa GPS – prijamnik postaje  uređaj koji korisnika vodi do tih točaka.

–          Navigacija znači mogućnost naredbe GPS – prijamniku da “ide do odredišne točke“. Prijamnik će crtati liniju do te točke i voditi prema točki pokazujući smjer strelicom koja izgledom podsjeća na kompas, željenom linijom smjera, ili 3D prikazom. Kad idete do traženog mjesta, GPS – prijamnik može bilježiti vaš položaj i smjer kretanja, brzinu kretanja, udaljenosti do odredišta, i vrijeme koje ćete trebati do cilja.

–          Rute: Ali ako je između vas i vašeg cilja prostorna prepreka i ne možete ići ravnom linijom do vaše točke. Tada se može narediti prijamniku da ide nizom putnih točaka određenim redom, a to se naziva “rutom”. Rutabilne karte vrše navigaciju uzduž cesta.

–          Trase: Sa svim GPS – prijamnicima možete također vidjeti gdje ste bili, i to prikazano u obliku dnevnika trase (track log). GPS – prijamnik automatski bilježi putovanje u dnevnik trase u memoriju GPS – prijamnika. Želite li putovati natrag istim putem kojim ste došli, možete aktivirati odgovarajuću naredbu (Trackback). Kad se aktivira, prijamnik prati dnevnik trase i automatski kreira obrnutu rutu uzduž istoga puta, vodeći vas natrag odakle ste krenuli. Također, i te se informacije mogu spremiti i po potrebi ponovo koristiti.

–          Geografski i magnetski sjever  Prilikom podešavanja GPS prijemnika trebat će odrediti želi li se koristiti geografski ili magnetski sjever. Geografski sjever je smjer sjevernog geografskog pola – osovine zemljine vrtnje, dok je magnetski sjever smjer sjevernog magnetskog pola. Taj se pol nalazi u sjevernoj Kanadi. Ako koristite GPS – prijamnik zajedno sa standardnim kompasom, podesit ćete GPS – prijamnik na magnetski sjever. Razlika između geografskog i magnetskog sjevera poznata je kao “magnetska varijacija” (ili magnetska deklinacija) i ona ovisi o mjestu. GPS – prijamnici obično imaju ugrađeni model magnetske varijacije zemlje i mogu automatski postaviti varijaciju za bilo koji položaj. Može se također izabrati ručno postavljanje varijacije upotrebom korisničkog definiranja smjera sjevera. Geografski sjever ima koordinatu:N89° 59,999.

–          Koordinate i koordinatni sustavi Trenutni položaj može se vidjeti u GPS – u  obliku koordinata. Kako različite geografske i pomorske karte koriste različite koordinatne sustave za određivanje položaja, GPS – prijamnici omogućuju odabir koordinatnog sustava za određenu namjenu. Najčešće koordinate su geografska širina i geografska dužina u stupnjevima. Taj način zapisa koordinata ugrađen je u sve GPS – prijamnike. U BiH je na postojećim kartama najzastupljenija Gauss – Krugerova projekcija (u engleskom govornom području naziva se i Transverse Mercator – UTM) u 5,6 ili 7 projekcijskoj zoni (središnji meridijan 15°, 18° i 21°) i sa koordinatama u metrima. Većina GPS – prijamnika, ako već nema ugrađene projekcije za BiH, omogućuje da ih korisnik definira. O podešavanju prikaza koordinata u BiH državnom koordinatnom sustavu više kasnije.

–          Datum karata, je geodetski “datum” koji predstavlja skup matematičkih formula koje opisuju zemlju kao elipsoid. Bessel 1841 je u stvari jedan elipsoid ili recimo kugla spljoštena na polovima potpuno ravne površine koja predstavlja 0 m nadmorske visine. Postoje različiti datumi, a danas najpopularniji je WGS84 (world geodetic system)  koji je osnovni datum kod GPS – ova. Bessel 1841 je uveden kod nas za vrijeme Austrougarske vladavine i koristi se još i danas. U odnosu na WGS84 postoji razlika, koja za preciznu navigaciju nije zanemariva i iznosi do 400 m. Naime, pozicije dobivene satelitskim navigacijskim sustavima koje se odnose na WGS 84 treba ispraviti za 0,01′ minutu sjeverno i 0,28′ minuta istočno da bi se usuglasile sa našim kartama izrađenim u ovom  tzv.„Hermannskogel“ datumu.

–          Vektorske i rasterske mape: vektorske mapa najčešće se dobiju vektorizacijom rasterskih mapa i one imaju hijerarhijsku strukturu baze geografskih podataka. Posebna vrsta vektorskim mapa su rutabilne karte u kojima je cestama data mogućnost automatskog navođenja. Skenirana mapa predstavlja samo podlogu na osnovu koje se može, manualno ili nekim sofisticiranim automatskim algoritmom, vršiti vektorizacija. Proces vektorizacije se svodi na definiranje objekata i njihovih atributa na mapi, a oni mogu biti poligoni (naselja, jezera, rezervati), linije (putovi, izohipse, hidrografija) i tačke (razni infrastrukturni objekti, planinski vrhovi, vidikovci, izvori). Međutim, zbog gustoće i obima geografskih podataka vektorske karte su najčešće pojednostavljene tj. izgubljen je dio podataka o prostoru kakav se najčešće nalazi na rasterskim topografskim kartama, ali su zato ažurirani podatci na njima. Georeferencirane rasterske mape su za razliku od vektorskih „teške“ za rukovanje i memorijski zahtjevne te ih ne podržavaju svi GPS uređaji.

Koji uređaj nabaviti?

U ovisnosti od polja primjene i hardverske konstrukcije, GPS uređaji se najčešće dijele na: Outdoor, Automotive, Marine i OEM/Sensor tip. Danas imamo primjere da i proizvođači tenisica u neke modele ugrađuju GPS senzore tako da kasnije možete bolje analizirati rekreaciju ili trening, a GPS navigacija je ugrađena u iole malo bolji mobilni telefon.

 • Outdoor GPS uređaji namijenjeni su prije svega raznim aktivnostima u prirodi i ekstremnim sportovima (planinarenju, planinskom biciklizmu, orijentaciji na teško pristupačnom terenu i pratećim avanturama), i u skladu s tim oni moraju da ispunjavaju prilično rigorozne zahtjeve kada je u pitanju fizička robusnost. Kod njih se vodootpornost i otpornost na udarce podrazumijeva. Neki uređaji prilagođeni su rukovanju i sa rukavicama u hladnim visokogorskim područjima.
 • Novije generacije uređaja namijenjenih cestovnoj navigaciji pokazuju jasnu tendenciju ka pojednostavljenju korištenja i približavanja korisničkog interfacea potpunim laicima, što kao nuspojavu ima i određeno smanjenje funkcionalnosti. Akcent kod ove vrste GPS prijemnika je na velikim kolor ekranima osjetljivim na dodir, veoma preglednoj 3D grafici, kao i glasovnoj navigaciji.
 • Različite potrebe korisnika stvorile su tržište i za hibridne tipove uređaja koji su i klasični ručni (outdoor) modeli i obični auto navigatori. Mnogi uređaji imaju sve karakteristike auto navigatora, dovoljno kompaktne dimenzije da se mogu nositi i na kaišu oko ruke poput sata, mogućnost bilježenja track log – a, kao i bolju baterijsku autonomiju od većine auto uređaja.
 • U uređaje posebne namjene ubrajamo prije svega specifične modele namijenjene športistima za analizu rezultata treninga (npr. Forerunner i Foretrex), kao i ciklokompjutore bazirane na GPS – u (npr. Edge), koji posjeduju obilje dodatnih funkcija kao što je mjerenje kadence ili pulsa kod biciklista. Tu je i npr. Garmin Rino uređaj koji predstavljaju spoj radio – stanice i GPS prijemnika. Magellanovi maperi imaju ispodmetarsku točnost, a posebni skupi geodetski sustavi čak centimetarsku.

Outdor prijemnici se dijele i na : Prijamnike bez karte, sa jednostavnom kartom i prijemnike sa kartama te one sa zaslonom u boji i one sa sivim zaslonom.

 • GPS – prijamnici bez karata imaju zaslon za crtanje koji može pokazati pogled odozgo (tlocrt) vašeg položaja i ostale točke puta (waypoints), rute ili prethodno spremljene trase. Zaslon za crtanje pomoći će u određivanju položaja u odnosu na te točke. Većina GPS – prijamnika ima mogućnost pokazivanja tih osnovnih informacija. Neki modeli imaju dodatnu bazu podataka koja pokazuje položaje gradova.
 • Prijamnici s jednostavnom kartom GPS – prijamnik s jednostavnom kartom obično će pokazivati granice, važnije ceste, prolaze kroz veća naselja, jezera, rijeke, željezničke pruge, obalu, gradove, smještaj aerodroma i informacije o izlazima iz sustava autocesta.
 • Prijamnici s kartama Pri upotrebi GPS – prijamnika s mogućnosti spremanja detaljne karte s CD – ROM – a, informacije na zaslonu stvarno su bitno bolje. Podaci karte mogu sadržavati poslovne i stambene zgrade, restorane, banke, benzinske crpke, turističke znamenitosti, navigacijske podatke za marine, pristupe za čamce, topografske detalje i puno, puno više. Podaci karte mogu se ugraditi u prijamnik bilo upotrebom kartice s podacima ili učitavanjem izravno s CD – a u GPS – prijamnik. Neki prijamnici mogu imati podatke napunjene izravno u internu memoriju bez potrebe za karticom s podacima. Mnogi uređaji imaju mogućnost učitavanja i rasterskih karata.

Na izbor uređaja mogu da utječu parametri trajanja baterija, vrijeme akvizicije signala, podrška Glonass sustava, veličina ekrana, bežična komunikacija sa istim i sličnim uređajima, kompas sa 2 ili 3 osovine, dodatak kamere i mp3 playera, kvantiteta i kvaliteta kartografske podrške i dr.

Prvi koraci sa GPS – om.

Nabavili ste garmin outdoor ručni uređaj. Prvo što vam treba su Alkalne, NiMh ili Litijske punjive baterije i to one kvalitetnije sa min. 2550 mAh kako bi uređaj mogao izdržati deklarirano vrijeme autonomije. Ove baterije ne smiju biti starije od jedne godine. Priključili ste uređaj na računalo koje ga ne „prepoznaje“ dok sa garminove web stranice ne skinete najnoviji CommunicatorPlugin, USBDrivers i Garmin Spanner. I kad ste već tu, odmah možete skinuti i Garmin WebUpdater kojim ćete držati ažurnim firmware GPS uređaja. Zatim vam treba i garmin POI loader (o kome će biti riječi kasnije)  kao i besplatni program Garmin BaseCamp kao centralno mjesto kojim ćete planirati aktivnosti u prostoru, administrirati sve GPS podatke, i razmjenjivati ih s drugima. Od pratećih programa poželjan je besplatni Gogle Earth.

Kartografija:

Kod GPS – a je softverska podrška ključna u realizaciji pune funkcionalnosti sistema – bez kartografije GPS je samo uređaj koji vam saopćava geografske koordinate lokacije na kojoj se nalazite U uređaju tvornički dođe ugrađena samo globalna karta svijeta pa vam trebaju karte našeg područja. Svi ovdje nabrojani uređaji mogu se koristiti kako za topografsku tako i za cestovnu navigaciju iako neki nemaju glasovno navođenje. BiH je uključena u Adria karte za koje su izrađivači i zastupnici Navigo system.hr. Topografske i rutabilne karte se dobiju na CD – u ili na micro SD kartici. Možete ih naći na http://garmin.com.hr (i http://www.garmin.rs  za Srbiju i Crnu goru). Ako ste karte dobili na CD – u trebali bi dokupiti i dodatnu microSD karticu od oko 4GB kako bi sve željene karte stale na uređaj.  Naime, moguće je na uređaj instalirati više vrsta karata (npr. i topografske i rutabilne i nautičke kao i više različitih karata ovih vrsta) UZ CD verziju dolazi i besplatni program Garmin MapSource koji predstavlja osnovnu PC aplikaciju za administriranje svih mapa koje ste kupili. Izgleda  da se prelazi sa CD verzija karata na prodaju mapa na  SD karticama uz koje ne dođe MapSource pa ga možete besplatno skinuti i sa garminove web stranice. MapSource možete vrlo korisno da iskoristite kako biste formirali dobro strukturiranu bazu snimljenih trackova, ruta i lokaliteta. Trase, rute i međutočke (uključujući geocache web – mjesta) mogu se bežično prenositi između uređaja Oregon, Dakota, Colorado i Montana i računalnih karata kao što su MapSource karte ili karte na web – mjestima s kartografijom, primjerice Google Maps.

Ručni GPS uređaji Garmin (svi modeli iz serija:eTrex 20 i 30, Oregon, Dakota, Colorado, GPSMAP 62 i 78, Edge 800, Montana, Astro 320) podržavaju korištenje rasterskih kalibriranih karata. Uputstvo za njihovu izradu je ovdje. Ove karte možete preuzeti  i od drugih korisnika ili skinuti sa interneta. Samo serija Montana ima mogućnost ugradnje 500 rasterskih karata, ostali uređaji su ograničeni na 100 mapa o čemu treba voditi računa jer se prekobrojne neće prikazivati. Iste se ukopiraju u Drive/Garmin/CustomMaps direktorij uređaja (ako ga nema onda se isti kreira). Ove karte se u pojedinim „Profilima“ uređaja mogu isključiti. Preporučljivo je u Profilu za rasterske topografske karte podesiti sjever gore (Postavke>karta>Orijentacija>Sjever – gore) jer je većina toponima i podataka na ovim kartama napisana upravno na pravac sjevera.

Osnove rada s uređajem:

Za opis i objašnjenja rada sa GPS uređajima uzet ćemo za primjer Garmin uređaje sa ekranom osjetljivim na dodir (serije: Etrex, , Oregon, Dakota ili najnoviji Montana). Opisan je rad sa uređajem koji ima hrvatske izbornike. Ukoliko nema, spojite se sa uređajem na Internet pomoću programa WebUpdater i skinite skripte prijevoda izbornika za hrvatski jezik. Znak „>“ u ovom opisu znači prelazak na naredni izbornik uređaja. Ovaj opis se mora koristiti uz jedan od navedenih uređaja jer inače nema smisla.

 • Osnovne funkcije GPS prijemnika:

prikaz položaja satelita i jačine signala
određivanje položaja, nadmorske visine i precizno točnog vremena
kreiranje i memoriranje točaka i trasa kretanja
određivanje brzine kretanja i vremena do odredišta
podaci o izlasku i zalasku Sunca

 • Ostale funkcije:

računanja površina i udaljenosti
kartografski prikazi
barometarski visinomjer, kompas
razne vrste alarma
glasovno navođenje

Kako bi uređaj mogao pronaći vašu trenutnu lokaciju i rutu za navigaciju, prvo mora pronaći GPS signale. Izađite na otvoren prostor podalje  od visokih zgrada i drveća. Uključite GPS uređaj. Postupak prihvaćanja satelitskih signala ili  akvizicija signal može potrajati nekoliko minuta. Crtice  u glavnom izborniku označavaju jačinu satelitskih signala. Kad crtice iz crvene poprime zelenu boju uređaj je prihvatio satelitske signale.

Pokazivači smjera i kursa: Uređaj na kompasu može koristiti pokazivač smjera ili pokazivač kursa. Pokazivač smjera pokazuje smjer do vašeg odredišta, a pokazivač kursa pokazuje vaš odnos s linijom kursa koja vodi do odredišta. Pokazivač smjera pokazuje prema odredištu, bez obzira na to u kojem se smjeru krećete. Ako pokazivač smjera pokazuje prema vrhu kompasa, krećete se izravno prema odredištu. Ako pokazuje u bilo kojem drugom smjeru, okrenite se u tom smjeru, tako da strelica pokazuje prema vrhu kompasa. Pokazivač kursa pokazuje skretanje (ulijevo ili udesno) prema skali prikazanoj na rubu kompasa. Skala prikazuje udaljenosti između točaka na indikatoru skretanja s kursa. Linija kursa do odredišta temelji se na izvornom polazištu. Vratite se na “liniju kursa do odredišta” kako biste kompenzirali skretanje i vratili se na kurs. To je najkorisnije prilikom navigacije na vodi ili u slučaju da nema velikih prepreka na putu. Pomaže i u izbjegavanju opasnosti s obje strane zacrtanog kursa, primjerice pješčanih sprudova i podvodnih stijena. Ovo se može koristiti i u izborniku sa kartom ili u izborniku sa putnim računalom i to izborom 2 podatkovna polja: polje „van kursa“ i polje “pokazivač“.

Kretanje do odredišta pomoću opcije Kamo?:Kamo?> Dodirnite kategoriju>Dodirnite jednu od sljedećih stavki: Nedavno pronađena mjesta (stavke koje ste nedavno pronašli), Putne točke (popis međutočaka), Fotografije (popis fotografija koje sadrže podatke  o lokaciji), Trase (popis trasa), Geocache (popis preuzetih geocache stavki), Rute (popis ruta), Sve željene točke (točke interesa), razne kategorije točaka interesa, Gradovi (popis 50 najbližih gradova)> Idi. Linija u ljubičastoj boji prikazuje vaš kurs. Dodirnite  > Kompas ili Karta i krećite se prema cilju uz pomoć kompasa ili karte.

Navigacija do točke na karti:Ovim se prikaže pravac kretanja zračnom linijom do cilja što nije uvijek najkorisnija opcija (izuzev na vodi i tamo gdje nema prepreka na putu), ali može pokazati azimut puta (prepoznati neki vrh planine…). Dodirnite Kartu> Izaberite neku točku na karti> tipka informacija na vrhu zaslona > Idi. Koristite kompas za navigaciju do odredišta ili izbornik sa kartom. Kad pomoću POI Loadera  veći broj točaka ubacite direktno u uređaj. Onda se navigacija prema ovim točkama vrši:  Kamo?>Extras>Izaberete bazu podataka i/ili podatak>Idi.

Kretanje do odredišta koje se nalazi u blizini međutočke ili nedavno pronađenog mjesta: Dodirnite Kamo?> Dodirnite simbol sa 2 koncentrična kruga i točkom u sredini>Odaberite jednu od sljedećih opcija:Nedavno pronađeno mjesto, Putna točka, Moja trenutna lokacija, Točka na karti>Izaberite lokaciju u čijoj blizini želite tražiti> Izaberite kategoriju. Stavke su popisane redoslijedom udaljenosti od lokacije koju ste izabrali.> Izaberite odredište> Idi. Linija u boji prikazuje vaš kurs.> Dodirnite X za izlaz > Koristite Kompas za navigaciju do odredišta

Zaustavi navođenje: Za prekid navigacije dodirnite Kamo?? > Zaustavljanje navigacije.

Korištenje karte Za upotrebu karte: Dodirnite Karta. Vaša je trenutna lokacija prikazana oznakom strelice >Dodirnite + ili  –  za zumiranje >Dodirnite i povucite zaslon za pomicanje karte.

Spremanje međutočke na stranici s kartom: Na stranici s kartom dodirnite točku koju želite spremiti.> Izaberite tipku informacija na vrhu zaslona. Dodirnite oznaku točke kako biste spremili međutočku.

Pronalaženje odredišta unosom naziva: U glavnom izborniku dodirnite Kamo?? > Sve točke interesa.> Izaberite A-B-C – sve željene točke > Upišite dio ili cijeli naziva svog odredišta>Dodirnite štrihir > Izaberite odredište od ponuđenih> Idi. Linija u boji prikazuje vaš kurs. Dodirnite  X za izlazak iz izbornika. Koristite kompas za navigaciju do odredišta

UPRAVLJANJE MEĐUTOČKAMA,  RUTAMA I TRASAMA:

PUTNE TOČKE:
Izmjena putnih točaka: Putne točke možete uređivati izmjenjujući njihov naziv, simbol, napomenu, lokaciju, nadmorsku visinu i dubinu.  Upravitelj putnim točkama možete koristiti i za postavljanje međutočke na svoju trenutnu lokaciju i za brisanje međutočaka.
Uređivanje putne točke: Dodirnite Upravitelj putnim točkama.> Izaberite putnu točku.>Izaberite atribut.> Dodirnite slova, brojeve ili simbole kako biste izveli promjenu.>. Dodirnite znak štrihira  (osim u slučaju promjene simbola). Po potrebi promijenite druge atribute.> Dodirnite X  za odbacivanje promjena.
Premještanje međutočke na trenutnu lokaciju: Dodirnite>Upravitelj putnim točkama.>Izaberite  putnu točku koju želite premjestiti.> Dodirnite Repozicioniraj ovdje ili Premjesti ovamo.
Brisanje međutočke: Dodirnite Upravitelj putnim točkama> Izaberite putnu točku koju želite urediti.> Dodirnite Izbriši putnu točku.Za brisanje svih putnih točaka dodirnite Postavke > Resetiraj > Brisanje svih putnih točaka > Da.
Za označavanje svoje trenutne lokacije kao putne točke: Označavanje putne točke.>Spremi i uredi>Izaberite stavku s popisa koju želite promijeniti> utipkajte slova, brojeve ili simbole kako biste izveli promjenu>potvrdite ili odbacite promjenu.

RUTE
Rute su međusobno spojeni pravci kretanja između putnih točki. Kod rutabilnih karti ovi pravci su usmjereni (zalijepljeni) na cestu.
Stvaranje nove rute i navigacija novom rutom: Dodirnite Planer rute > Stvari rutu>  <Odaberite prvu točku> kako biste odabrali početnu točku Dodirnite kategoriju.>Izaberite prvu stavku na ruti.> Dodirnite Kor.> Odaberite sljedeću točku> Ponavljajte postupak do dovršetka rute.> Dodirnite  znak povratka kako biste spremili rutu.> Dodirnite  > Kamo? > Rute>Izaberite spremljenu rutu za navigaciju rutom.
Prikaz rute na karti: Dodirnite Planer rute. Izaberite rutu koju želite pregledati > Pregled karte.
Uređivanje rute Možete urediti bilo koju od max. 50 ruta spremljenih ruta.:
Dodirnite Planer rute> Izaberite rutu koju želite urediti > Uredi rutu.> Dodirnite točku koju želite urediti i odaberite jednu od sljedećih opcija:Promijeni (postavlja točku na drugu lokaciju), Pregled (prikazuje točku na karti), Pomakni dolje ili gore (mijenja redoslijed točke na ruti), Umetni (dodaje još jednu točku ruti), Dodatna se točka umeće ispred točke koju uređujete. Ukloni (uklanja točku iz rute).
Preokretanje redoslijeda točaka na ruti:Dodirnite Planer rute> Izaberite rutu koju želite preokrenuti > Obrni rutu.
Brisanje rute: Dodirnite Planer rute>Izaberite rutu koju želite izbrisati > Izbriši rutu.
Pregled aktivne rute Dodirnite Aktivna ruta. Prikazuju  se točke na trenutnoj ruti.> Za prikaz dodatnih pojedinosti dodirnite točku na ruti.
(Tragove možete pretvoriti u rute s pomoću programa GPSBabelGUI.)

TRASE:
Trasa je snimka puta koji ste prošli. Trase možete dobiti i ako trasu još niste prošli i to: bežičnom razmjenom sa sličnim uređajima, ukopiravanjem trase npr. skinute sa interneta ili sl. u GPX direktorij uređaja, usnimavanjem trase nacrtane u programu MapSource, BaseCamp I OziExplorer i sl.
Snimanje trasa: Dodirnite Postavke > Tragovi > Log traga> Izaberite: Nemoj snimati, Snimaj, ali nemoj prikazivati ili Snimaj, prikaži na karti. Ako odaberete Snimaj, prikaži na karti, linija u boji po izboru na stranici s kartom prikazuje vašu trasu.
Spremanje i prikaz trenutne trase: Dodirnite Upravitelj trasama > Trenutna trasa: Pregled karte (prikazuje trenutnu trasu na karti), Prikaži graf visine (prikazuje iscrtavanje nadmorske visine), Spremi trasu (sprema aktivnu rutu pod izabranim imenom),  Spremi dio (omogućuje odabir dijela aktivne trase za spremanje), Brisanje trenutne trase (briše trenutnu trasu).
Brisanje trenutne trase: Dodirnite Postavke > Resetiraj > Očisti trenutnu trasu > Da.
Otvaranje spremljene trase:Dodirnite Kamo? > Trase>Izaberite spremljenu trasu. Arhivirane i učitane trase uvrštene su na popis Upravitelja trasama. Možete pregledati trase na karti, pregledati profile nadmorske visine ili navigirati trasom.
Navigacija trasom: Za navigaciju već snimljenom trasom odaberite Kamo?>Tragovi>Izaberite trag>Idi. Aktivna trasa postane ljubičasta u prikazu sa kartom, a strelica kompasa vas vodi od točke do točke snimljene trase od početka do kraja. Ukoliko se nalazite negdje usred trase uređaj će prepoznati položaj  na trasi i strelica kompasa će vas voditi do sljedeće tačke na tragu (u snimljenom smjeru traga). Ukoliko se nalazite izvan snimljenog traga strelica kompasa će vas voditi na početak trase. Izborom podatkovnog polja u prikazu sa kartom, kompasom ili putnim računalom: Van kursa, pokazivač će vas vratiti na trasu. Treba naglasiti da nacrtana trasa u programu MapSource i ako samo malo odstup od stvarne na terenu,  GPS uređaj će to prepoznati kao veliko odstupanje i usmjeravati vas na početnu točku ili točku gdje ste izišli izvan kursa. Isto se dešava i sa precrtavanjem trasa u GIS programima i sa (točno georeferenciranih) topografskih karata.
Trackback –  povratak po već pređenoj ruti: Kamo?>Tragovi>Trenutna trasa>Tracback ili na drugi način: Upravitelj trasama>Trenutna trasa>Pregled karte>Trackback

Korištenje 3D prikaza Neki GPS uređaji imaju ugrađen 3D prikaz terena u uređaj dok drugi modeli zahtijevaju DEM (digital elevation model) podatke koji se nalaze u nekim topografskim kartama.
3D prikaz: Dodirnite 3D prikaz> Izaberite strelice  za povećanje kuta izdizanja ili  za smanjenje kuta izdizanja.> Izaberite strelice za pomicanje trodimenzionalne karte prema naprijed ili  za pomicanje trodimenzionalne karte prema natrag.> Izaberite  strelice za zakretanje prikaza ulijevo ili  za zakretanje prikaza udesno.

Iscrtavanje nadmorske visine
Uređaji većinom mogu pratiti promjene nadmorske visine u odnosu na udaljenost ili tijekom vremena, odnosno promjene tlaka (barometrijskog ili ambijentalnog) tijekom vremena.
Iscrtavanje nadmorske visine. Za otvaranje stranice iscrtavanja nadmorske visine dodirnite Graf visine  tj. Elevation plot>Za podešavanje skale udaljenosti ili vremenske skale dodirnite + ili  – . Za prikaz podataka o nadmorskoj visini dodirnite mjesto na grafu visine. Prikazuju se vrijeme, datum i nadmorska visina zabilježena  na tom mjestu. Skala x ili y osi se može povećavati ili smanjivati korištenjem + ili – tipke.
Promjena polja s podacima za iscrtavanje nadmorske visine Na stranici grafa visine mogu se mijenjati 2 podatkovna polja. Elevation plot > Dodirnite jedno od polja s podacima> Izaberite vrstu podataka za zamjenu vrste podataka  na zaslonu

Bežična razmjena podataka Pojedini uređaji mogu bežično razmjenjivati međutočke, rute, trase i geocache stavke s drugim bežičnim Garmin rekreacijskim ručnim uređajima. Postavite uređaje na međusobnu udaljenost koja ne prelazi 3 metra (10 stopa  ).2. U glavnom izborniku obje jedinice dodirnite Podijeli Bežično.3. Na jedinici koja će biti prijemnik dodirnite>Primi. Jedinica – prijemnik pokazat će kada je spremna za prijem.4. Na jedinici koja će služiti kao odašiljač dodirnite>Pošalji.5. Na uređaju – odašiljaču odaberite kategoriju podataka za slanje.6. Na uređaju – odašiljaču dodirnite  stavku za slanje > Pošalji.7. Obje jedinice prikazuju kada je prijenos dovršen.8. Dodirnite >OK na obje jedinice.

Korištenje fotoaparata Pojedini uređaji mogu snimati fotografije. Te će fotografije u EXIF metatagu slike spremiti lokaciju na kojoj je slika načinjena.

Pregled slika Uređaj može prikazati slike spremljene na uređaju ili microSD kartici.1. Kopirajte .jpg slike s računala na uređaj. Postoji ograničenje u veličini slika u jpg formatu koje ne smiju da pređu 1Mega pixel (1024x1024px). Možete ih učitati izravno na pogon Garmin ili stvoriti novu mapu na pogonu i ukopirati ih u nju ili umetanjem microSD kartice s .jpg slikama u ležište. U glavnom izborniku dodirnite Preglednik slika> Dodirnite strelice gore ili dolje ili  za kretanje kroz slike te + ili – za njihovo uvećavanje ili umanjivanje.

Izračun površine područja Dodirnite Računanje površine > Početak.2. Hodajte po rubu područja čiju površinu želite izračunati.3. Po završetku pritisnite> Izračunaj.

Nadzor prijema satelita Stranica satelita na dnu glavnog ekrana prikazuje vašu trenutnu lokaciju, preciznost GPS – a, trenutnu nadmorsku visinu, lokacije satelita i jakost signala. Zelene crtice označavaju jakost signala GPS satelita. Bijele trake naznačuju da uređaj još prikuplja podatke.

Putno računalo
Putno računalo prikazuje trenutnu brzinu, prosječnu brzinu, maksimalnu brzinu, putni odometar i druge korisne statističke podatke. Dodirnite polje kako biste promijenili podatke koje prikazuje. Za ponovno postavljanje podataka o putu dodirnite Postavke > Resetiraj > Resetiraj podatke puta > Da

Man overboard ili „Čovjek u moru“ je alat koji jednom tipkom automatski označi početnu točku MOB na koju je kompas uvijek orijentiran. (Ovo je brži način nego označiti trenutnu lokaciju kao putnu točku, pa dodirnuti Kamo?>putna točka>Izbor putne točke>Idi.)

Sight’N Go ili „Označi i idi“ je jednostavan način uzimanja azimuta trase automatskim umetanjem točke SIGHT N GO.

Geocaching je vrsta lova na blago u kojem se traži skriveno blago prema GPS koordinatama koje su na Internet postavile osobe koje su sakrile geocache. Geocache mjesta možete preuzeti s www.geocaching.com . To web – mjesto podržava prijenos geocache web – mjesta na vaš uređaj te, nakon registriranja i instalacije dodatka Garmin Communicator, možete preuzimati geocache izravno na GPS uređaj.

Wherigo (izgovara se kao eng. “where I go”) je skup alata za stvaranje i igranje avantura u stvarnom svijetu uz pomoć GPS – a. Uređaj vas može odvesti na stvarnu lokaciju na kojoj ćete dolaziti u kontakt s virtualnim objektima i likovima. Dodatne informacije na www.wherigo.com.

POI LOADER

POI datoteke
U praksi POI je datoteka koji sadrži za svaku lokaciju njen naziv (i kratak opis), i njene koordinate. Prateći file može biti sličica koja će biti prikazana na mapi na lokacijama koje su u POI fajlu. Postoji više standarda za POI, ovisno od proizvođača navigacijskog programa ili opreme, razlikuju se po načinu zapisa informacija ali u osnovi sadrže iste informacije. Naravno ubacivanje POI lokacija u uređaj/mapu različit je od proizvođača do proizvođača. Postoje jednostavni (i besplatni) programi za konverziju iz jednog sistema u drugi tako da to više nije problem. Najbolje je sve datoteke konvertirati u nekoliko standarda koji su kod nas najprimjenljiviji:

1. GPX  –  GPS eXchange Format  –  XML zapis POI točaka pogodan za konverzije
2. OV2  –  TomTom POI format
3. CSV  –  Garmin POI format
4. KML  – Keyhole Markup Language  –  format koji koriste Keyhole i GOOGLE Earth

Konverzija iz jednog u drugi sistem je moguća uz odgovarajući softver kao što je npr. GPSBabel  –  open source projekt, čiju kompajliranu GUI verziju za Windows možete preuzeti sa www.gpsbabel.org

POI Loader je besplatni Garminov prateći program za usnimavanje putnih točaka na uređaj. Kad prikupite veći broj putnih točaka istog tipa podataka (kao npr: izvori, vrhovi, objekti,…) pa izbornik „Upravljanje putnim točkama“ postane nepregledan ili ako imate veći broj točaka u BaseCampu ili MapSourceu na računalu ili neku bazu podataka skinete sa interneta, moguće je ove točke ubaciti direktno u uređaj bez da opterećuje „Upravljanje putnim točkama“. POI je skraćenica od “Point Of Intrest”  ili “putna točka”. Te lokacije mogu biti razne: npr.  hoteli, restorani, benzinske crpke pa sve do radara za snimanje brzine vozila ili bilo kakve druge lokacije koje vam mogu biti interesantne. POI lokacije ili tačke doprinose funkcionalnosti GPS uređaja  –  uređaj možete koristiti kao “prostorni” adresar lokacija koje su vam bitne i to onda kada to želite, uređaj Vas također može opomenuti na blizinu određenih POI kategorija npr. čestih lokacija sa radarskim provjerama brzine, opomenuti vas na vašu prekomjernu brzinu itd. U svetu je postao trend pravljenja POI baza sa raznim informacijama npr. firme sa mnogo maloprodajnih objekata ili lanci restorana objavljuju sve svoje lokacije u POI kolekcijama.

Kako instalirati i koristiti POI?
POI kolekcije se kod Garmin uređaja, sastoje od dva fajla  –  jednog sa ekstenzijom .csv i drugog .bmp fajla koji predstavlja ilustraciju kojom će biti prikazana ta kategorija POI i koja ima isto ime kao .csv file  –  na primjer: “autoplin.csv” i “autoplin.bmp”. Pod takvom jednom kategorijom podrazumijevaju se POI lokacije istog tipa za koje ce uvijek biti prikazivana ista sličica.
Druga vrsta fajla koja se može koristiti je GPX file. U ovom slučaju nećete moći da koristite dodatne sličice kao ilustraciju za prikaz te POI kategorije. Najčešća primjena GPX fajla je uz Garmin MapSource i Garmin BaseCamp.

Kako POI ubaciti u Garmin uređaj?
1) Preuzmite željene POI datoteka  sa neke internet stranice, od poznanika ili ste je kao bazu POI datoteka sami prikupili i spremite je u neki direktorij.
2) Potrebno je da sa www.garmin.com preuzmete program “Garmin POI Loader”.
3) Instalirajte ga na Vaš računar i nakon završene instalacije možete povezati Vaš Garmin USB kablom i pokrenuti POI Loader.
4) Na glavnom ekranu kliknite na “Browse” i odaberite direktorij gdje ste snimili POI datoteke  5) Kao jedinice za razdaljinu i brzinu odaberite “Meters and Km/h”
6) Kao način instalacije možete ostaviti “Express”, ili konfigurirati svaku datoteku pojedinačno što je i preporučljivo .
7) Kliknite na “Next” i transfer na Vaš uređaj će biti obavljen za par sekundi nakon čega je uređaj spreman za korištenje sa unesenim POI lokacijama.
Datoteka se unosi u uređaj u Drive/Garmin/POI direktorij pod nazivom poi.gpi U njoj možete prikupiti više vrsta podataka. Međutim povoljnije je pojedinačno učitavati datoteku po datoteku i usput promijeniti naziv ovog filea (u npr. vrhovi.gpi, objekti.gpi i sl.) čime se postiže jednostavnije kasnije ažuriranje vaše baze POI datoteka.
Navigacija do POI lokacije
Odaberite “Kamo?> Extras>odabrati tip točak i/ili lokaciju>Idi

Podešavanja uređaja:

Za opis i objašnjenja podešavanja GPS uređaja uzet ćemo za primjer Garmin uređaj sa ekranom osjetljivim na dodir (serije: Etrex, , Oregon, Dakota ili najnoviji Montana). Opisan je rad sa uređajem koji ima hrvatske izbornike.

PROMJENA PROFILA:
Profili su skupovi postavki koji vam omogućuju optimiziranje uređaja za različite vrste korištenja, na primjer za prelazak s korištenja za rekreaciju na korištenje u automobilu, te za prikaz različitih vrsta karata npr. topografskih i rutabilnih te rasterskih. Kad u određenom profilu promijenite postavke poput polja s podacima, mjernih jedinica ili postavki položaja one se automatski spremaju kao dio aktivnog profila.
Promjena profila. U glavnom izborniku Promjena profila. Na zaslonu  će se prikazati vaš trenutni profil. Dodirnite profil koji želite koristiti.
Promjena naziva profila: Postavke > Profili Izaberite profil > Uredi naziv> Utipkajte slova, brojeve ili simbole kako biste izveli promjenu.> Dodirnite znak štrihira.
Promjena redoslijeda profila: Postavke > Profili.>Izaberite profil koji želite premjestiti> Dodirnite Pomakni gore ili Pomakni dolje u redoslijedu profila.
Brisanje profila:Trenutni profil ne može se izbrisati. Postavke > Profili.> Izaberite profil > Izbriši.
Dodavanje novog profila: Postavke > Profili > Stvori novi profil>. Ovaj profil postat će  kopija vašeg trenutnog profila sa svim njegovim atributima. Novi profil postat će također vaš trenutni profil.

PODEŠAVANJE SUSTAVA:
Postavke GPS signala:
Postavke > Sustav>GPS >odaberite Normalno, WaaS (Wide Area Augmentation System-puno preciznije lociranje signala) ili Demo način rada (GPS isključen).
Jezik odabire jezika za tekst uređaja. Promjena jezika teksta ne mijenja jezik podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka poput naziva ulica.
Vrsta baterije – odabir baterije koja se koristi. Alkalne. Litijske ili NiMH
Tonovi – Uključivanje ili Isključivanje tonova.
Sučelje – postavljanje serijskog sučelja uređaja: Garmin Spanner (omogućuje korištenje USB priključka uređaja s većinom kartografskih programa sukladnih s NMEA 0183 stvarajući virtualni serijski priključak), Serijski (vlastiti format tvrtke Garmin koji se koristi za podatke PVT protokola), NMEA Ulaz/Izlaz (standardni NMEA 0183 ulaz i izlaz), Tekst (jednostavan ASCII izlaz teksta s podacima o brzini i lokaciji), RTCm (primanje diferencijalnih ispravaka s RTCM signalne stanice)

PRILAGODBA ZASLONA:
Gašenje pozadinskog osvjetljenja
: Postavke > Prikaz: Gašenje pozadinskog osvjetljenja (odaberite nakon kojeg biste vremena željeli da se pozadinsko osvjetljenje isključi nakon posljednjeg dodira na zaslon),
Pozadina – odabir slike za pozadinu zaslona. Ovisno o svom uređaju, možete odabrati neku od prethodno učitanih slika, učitati vlastitu ili izrezati i koristiti fotografiju.
Snimanje slika zaslona: U glavnom izborniku dodirnite Postavke > Prikaz > Snimanje zaslona > Uključeno.2. Prijeđite na zaslon koji želite snimiti.3. Pritisnite i odmah pustite tipku za uključivanje uređaja .4. Spojite uređaj s računalom uz pomoć priloženog USB kabela. Bitmap datoteka slike zaslona se sprema na pogonu u mapu Drive\Garmin\scrn.
Kalibracija zaslona osjetljivog na dodir: Zaslon uređaja obično ne zahtijeva kalibraciju. Ipak, ako se čini da gumbi ne funkcioniraju pravilno, koristite sljedeći postupak Pritisnite Postavke>Prikaz>Pritisnite za početak kalibracije ekrana. Drugi način je: Kad je uređaj isključen pritisnite i držite tipku  Napajanja približno  30 sekundi>Slijedite upute na zaslonu do pojavljivanja poruke “Kalibracija je dovršena”.

POSTAVLJANJE KARTE:
Orijentacija karte:U glavnom izborniku dodirnite Postavke> Karta orijentacija: odabir načina prikaza karte na stranici. Sjever gore (prikazuje sjever na vrhu stranice sa kartom), Trasa gore (prikazuje trenutni smjer kretanja na gornjem dijelu stranice), Automobilski način rada ili Cestovni način rada (prikazuje cestovnu perspektivu s informacijama o sljedećem skretanju koje mogu pomoći u vožnji).
Automatsko zumiranje  – automatski odabir najprikladnije razine zumiranja za optimalno korištenje karte. Kad se odabere Isključeno zumiranje se vrši ručno.
Prikaži polja s podacima – skrivanje ili prikaz polja s podacima na stranici s kartom.
Prikaz ili skrivanje polja s podacima pri vrhu zaslona: Postavke > Karta > Prikaži polja s podacima>Izaberite između: Nikad, Prilikom navigacije ili Uvijek.
Postupak promjene polja s podacima na stranici s kartom: Na stranici s kartom dodirnite jedno od polja s podacima.> Izaberite vrstu podataka.
Napredne postavke karte – postavljanje razine zooma, veličine teksta i razine pojedinosti karte. Razine zumiranja (odabir razine zumiranja stavki na karti.),Veličina teksta (odabir veličine teksta za stavke na karti), Pojedinosti (odabir količine pojedinosti koje karta prikazuje). Prikaz više pojedinosti može uzrokovati sporo ponovno iscrtavanje karte. Informacije o karti (prikaz mape dodirom potvrdnog okvira). To je osobito korisno ako je na uređaj učitano više karata, Shaded relief (prikazuje ili ne prikazuje sjenke reljefa ukoliko na kartama postoje –  DEM)

POSTAVLJANJE TRAGOVA:
Log traga:
Tragovi su zapis pređenog puta. U glavnom izborniku dodirnite Postavke > Tragovi> Log traga (uključivanje i isključivanje zapisnika trase).
Metoda snimanja  (odabir metode zapisivanja trase) Udaljenost, Vrijeme ili automatski. Ako je vaš način snimanja vrijeme ili udaljenost, unesite točan interval     vremena ili udaljenosti. Dodirnite automatski za snimanje trasa promjenjivom stopom koja će na najbolji način predstavljati vaše trase.
Interval  –  odabir učestalosti snimanja zapisnika trase. Češće snimanje točaka stvara trasu s više pojedinosti, ali brže puni dnevnik trase.
Boja: Izbor boje snimljenog traga

PRILAGODBA GLAVNOG IZBORNIKA :
Često korištene aplikacije glavnog izbornika možete postaviti naprijed,a one koje vam ne trebaju isključiti u trenutno aktivnom profilu.
Promjena redoslijeda aplikacija u glavnom izborniku:Dodirnite Postavke > Glavni izbornik.> Izaberite aplikaciju koju želite premjestiti.>Dodirnite mjesto na glavnom izborniku gdje želite prebaciti aplikaciju.

POSTAVKE RUTE:
Dodirnite Postavke > Izrada Rute:
Metoda vođenja  – odabir metode navođenja za izračun rute Van ceste, izračun rute od točke do točke na cesti prema vremenu, izračun ruta na cestama s minimalnim vremenom vožnje na cesti prema udaljenosti, izračun ruta na cesti s kraćim vremenom vožnje.
Kalkuliraj rute za: Izračun ruta za odabir vrste prijevoza za koji rute treba optimizirati (pješak, automobil/motor, bicikl).
Zaključavanje na cestu  –  zaključavanje oznake trenutne lokacije na najbližu cestu, uz kompenzaciju odstupanja točnosti karte (zahtijeva rutabilne karte).
Prijelazi van ceste  –  odabir metode prijelaza za izradu ruta izvan cesta: automatski (automatska izrada rute do sljedeće točke), Ručno (omogućavanje odabira sljedeće točke dodirivanjem točke na stranici aktivne rute), Udaljenost  –  vođenje do sljedeće točke na ruti kada ste unutar određene udaljenosti od trenutne točke.
Postavke izbjegavanja  –  dodirnite cestu koju želite izbjeći.

PROMJENA POSTAVKI VREMENA:
Dodirnite Postavke > Vrijeme:
Format za vrijeme  –  izbor između 12 – satnog i 24 – satnog formata.
Vremenska zona  –  odabir vremenske zone vaše lokacije,
Ljetno vrijeme  –  odaberite Da za korištenje ljetnog vremena, Ne za ignoriranje ljetnog vremena ili automatski za automatsko uključivanje i isključivanje ljetnog vremena.

Promjena mjernih jedinica
Dodirnite Postavke > Jedinice.
Udaljenost/brzina  –  odabir jedinica udaljenosti i brzine
Nadmorska visina (vertikalna brzina)  –  odabir jedinica nadmorske visine i vertikalne brzine.
Dubina  –  odabir jedinica dubine u stopama, hvatima ili metrima za pomorsku upotrebu.
Temperatura  –  odabir jedinica za temperaturu vode u stupnjevima Celzija ili Fahrenheita.
Tlak  –  odabir jedinica barometrijskog tlaka u inčima (Hg), milibarima ili hektopaskalima.

FORMAT POLOŽAJA:
Koristite zadane postavke osim u slučaju da karta zahtijeva drugi format položaja.
Promjena formata položaja:  Dodirnite Postavke > Format položaja.
Podešavanje prikaza koordinata u metrima BiH državnog koordinatnog sustava: Postavke>Format položaja>Korisnička rešetka>UTM (Usklađivanje istočno+6500000,0m, usklađivanje sjeverno 0,0m, Mjerilo +0.999900, Početak geografske dužine E018°00,000′, Geografska širina ishodišta N 00°00,000′). Ovo podešavanje možete izvesti u jednom od Profila uređaja, a da u ostalim ostane označavanje koordinata u stupnjevima.

POSTAVKE KOMPASA:
Dodirnite Postavke > Smjer:
Prikaz—odabir načina prikaza smjera kretanja na kompasu:Slova za smjer  (postavlja očitanja stranice s kompasom na slova koja označavaju smjer S, J, I, Z), Numerički stupnjevi  – ( postavlja očitanja stranice s kompasom na stupnjeve 0°–359°), mil.  ( postavlja očitanja stranice s kompasom na mil. 0 mil.–1000 mil.).
Referentni sjever—odabir referentnog sjevera kompasa:Stvarni   (postavljanje stvarnog sjevera kao referentnog smjera), Magnetski   (automatsko postavljanje magnetske deklinacije vašeg položaja), Mreža   (postavljanje mrežnog sjevera kao referentnog smjera 0°), Korisnik-  (omogućuje postavljanje vrijednosti odstupanja magnetskog sjevera).
Prelazak na liniju/pokazivač (ovisno o uređaju)  –  odaberite Smjer za prikaz pokazivača smjera koji označava smjer do vašeg odredišta,  Staza za odabir pokazivača kursa koji označava vaš odnos prema liniji kursa koji vodi do odredišta
Kompas  –  odaberite automatski za prijelaz s elektroničkog kompasa na GPS kompas nakon što određeno vrijeme putujete većom brzinom. Odberite Isključeno za isključivanje elektroničkog kompasa i korištenje GPS kompasa.
Kalibriranje kompasa: Elektronički kompas kalibrirajte na otvorenom. Uređaj prilikom kalibracije držite ravno. Nemojte stajati u blizini objekata koji utječu na magnetska polja, poput automobila, zgrada ili vodova dalekovoda. Kalibrirajte kompas nakon prelaska velikih udaljenosti, promjena u temperaturi većih od 20°F (11°C) ili zamjene baterija. Kalibracija elektroničkog kompasa:1. Dodirnite Postavke > Smjer > Pritisnite za početak kalibracije kompasa. ILI Na stranici s kompasom dodirnite sredinu kompasa i zadržite pritisak.2. Dodirnite Početak i slijedite upute na zaslonu. Mogu se pojaviti poruke “Prebrzo” ili “Presporo” koje vas obavješćuju da je potrebno promijeniti brzinu okretanja. Ako se pojavi poruka “Kalibracija neuspješna”, dodirnite OK, i ponovite postupak.
Promjena polja s podacima na stranici s kompasom: Na stranici s kompasom dodirnite polje s podacima>Izaberite vrstu podataka.

POSTAVLJANJE VISINOMJERA:
Dodirnite Postavke > Visinomjer
Automatska kalibracija – omogućuje automatsku kalibraciju visinomjera pri svakom uključivanju uređaja.
Način rada barometra – odaberite Promjenjiva nadmorska visina (koristi se pri kretanju) ili Fiksna nadmorska visina (koristi se stacionarno i pretvara visinomjer u standardni barometar).
Određivanje varijacija u tlaku-Trend tlaka  (odabir kad se podaci o tlaku zapisuju), Uvijek spremaj (za snimanje tlaka svakih 15 minuta, čak i kada je GPS isključen). ili Spremaj kad je uključeno (za snimanje podataka samo kad je uređaj uključen što To može biti korisno kad se očekuju fronte).
Vrsta iscrtavanja – odabir vrste iscrtavanja nadmorske visine: Nadmorska visina/Vrijeme – (snimanje promjene nadmorske visine tijekom nekog vremenskog razdoblja), Nadmorska visina/Udaljenost  (snimanje promjene nadmorske visine na nekoj udaljenosti), Barometarski tlak  (snima barometarski tlak u nekom razdoblju), ambijentalni tlak  (snimanje promjena ambijentalnog tlaka u nekom vremenskom razdoblju).

Ručna kalibracija visinomjera:1. Otiđite na lokaciju na kojoj znate nadmorsku visinu ili barometarski tlak.2. Dodirnite Postavke > Visinomjer > Pritisnite za početak kalibracije visinomjera.3. Dodirnite> Da ako znate nadmorsku visinu > Da ako znate barometarski tlak. 4.Unesite nadmorsku visinu ili barometarski tlak i pritisnite znak štrihira. Za vektorske topografske karte koje imaju digitalni model terena moguće je na izborniku sa kartom dodirnuti slojnicu najbližu vašoj lokaciji i u podatkovnom polju na vrhu ekrana će se prikazati njena nadmorska visina. Ukoliko se nalazite između slojnica, istu interpolirajte. Ovako pronađenu nadmorsku visinu utipkajte u ručnu kalibraciju visinomjera.
Software:

Kada je u pitanju softver za navigaciju pomoću vektorskih karata, njihovo administriranje i arhiviranje prikupljenih podataka, svaki proizvođač GPS uređaja poklanja veliku pažnju razvoju vlastite aplikacije koja će biti korištena u tu svrhu, a neki nude i više aplikacija za različite vrste uređaja. Na primjer, Magellan nudi svoj Vantage Point i MapSend paket koji ravnopravno pokriva nautičke, cestovne i topografske karte (nažalost, izbor kako komercijalnih tako i amaterskih mapa za Magellan uređaje je daleko skromniji nego za Garmin iliTomTom), Garmin nudi MapSource, BaseCamp, kao i nRouteGarminQue Mobile XT (namijenjene neposrednoj navigaciji na laptop i džepnim uređajima), dok TomTom svoj Navigator nudi u nekoliko verzija, uključujući i onu za mobilne telefone.

Postoje četiri programa koja većina outdoor korisnika GPS uređaja koristi za pregled, arhiviranje i pripremu svojih podataka, a to su:

 • Garmin Mapsource
 • Garmin Basecamp
 • Ozi Explorer
 • Google Earth

Nijedan od njih nije savršen, svaki ima svoje prednosti i mane.

Garmin Mapsource

Kada je Garmin u pitanju, MapSource predstavlja osnovnu  i najjednostavniju PC aplikaciju za administriranje svih mapa koje ste kupili. Iz ovog paketa možete učitavati mape u svoj GPS, ali i rute i trackove, a on vam služi i za administriranje vaše waypoints baze (poznate kod novijih auto navigatora i pod imenom favorites). Koliko ćete MapSource zaista i koristiti u praksi prvenstveno zavisi od tipa GPS – a koji ste kupili. U slučaju aktualne generacije cestovnih navigatora upotrebljavat ćete ga vrlo malo, jer su oni osmišljeni tako da budu sami sebi dovoljni; jedine situacije kada vam za njih eventualno može zatrebati MapSource jeste ukoliko želite da izmijenite set učitanih mapa ili da pozicije svojih „favorita“ pogledate i na PC – ju. Sa nekim „hibridnim“ uređajem kakav je Quest 2 ili outdoor modelom MapSource možete vrlo korisno da upotrijebite kako biste formirali dobro strukturiranu bazu snimljenih trackova, ruta i lokaliteta u gpx, gdb, mps, loc formatima. Prilikom kreiranja i planiranja vaših ruta moguća je procjena zahtjevnosti i težine same rute pomoću vertikalnog (elevacijskog) profila

Prednosti:

 • jednostavan korisnički interface
 • laka i jasna manipulacija sadržajima i povezivanje sa GPS – om
 • podrška za GPX format
 • jednostavan izvoz podataka u Google Earth

Mane:

 • ne podržava KML
 • mape se moraju dokupiti
 • radi samo sa vektorskim mapama
 • radi samo sa Garmin uređajima

Uvoz – izvoz podataka u formatima: GDB, MPS, GPX, LOC

Garmin Basecamp

Izgleda da se sve više prelazi iz distribucije karata sa CD – ova na prodaju već učitanih karata na SD karticama. S tim u vezi neće više se moći koristiti MapSource za rad sa GPS podatcima već je za to Garmin izbacio novi program BaseCamp kao centralno mjesto za rad sa GPS bazom podataka. Na njemu se mogu prikazati karte učitane u uređaj kada je isti priključen na računalo. BaseCamp je besplatni Garminov softver koji vam omogućava lakšu organizaciju i pregled vaših karata, ruta, tragova i putnih točaka kako na vašem GPS uređaju tako i na računalu. Na lak način možete planirati vaše putovanje kreiranjem željenih ruta i putnih točaka i spremanja istih na vaš GPS uređaj. Snimljene rute, tragove i putne točke možete učitati na računalo i naknadno ih pregledavati.  Topografske karte je moguće pregledavati u 2D i 3D pogledu, kao i rotirati i pregledavati kartu iz bilo kojeg kuta. Prilikom kreiranja i planiranja vaših ruta moguća je procjena zahtjevnosti i težine same rute pomoću vertikalnog (elevacijskog) profila i grafa brzine. Sve trase, rute i točke možete korigirati, možete im mijenjati ime, pregledati koordinate svake točke u samoj ruti. Program učitava sve podatke koji se nalaze na vašem uređaju uključujući i sve karte koje su učitane na vaš GPS uređaj, potrebno je samo uključiti GPS uređaj na računalo. Tako da karte koje ste kupili na SD kartici možete pregledavati i na vašem računalu. BaseCamp prikazuje model GPS‐a, ID jedinice, te sve podatke i karte koje se nalaze na uređaju.  Klikom na „All Dana“ javlja vam se prozor u kojem su prikazani svi podatci koji su pohranjeni na vašem GPS uređaju: Waypoins, Routes, Tracks, BirdsEye, CustomMaps, Geotagged Photos itd.  Klikom na željenu ikonu prikažu se pojedinačno sve trase/rute/Točke itd., koje ste ikad spremili na vaš GPS uređaj tj., učitali u vaš BaseCamp.  BaseCam omogućava pridodavanje koordinata vašim fotografijama. Fotografije koje ste snimili možete pridodati bilo kojoj Waypoint – putnoj točki. Snimljenoj ruti možete pridodati fotografije (Geotagging). BaseCamp podržava učitavanje fotografija sa Garminovog GPS uređaja u BaseCamp i obrnuto. Putem BaseCamp u kombinaciji sa BirdsEye Satellite Imagery pretplatom možete učitati neograničenu količinu satelitskih snimaka u Garminove GPS uređaje kako bi u kombinaciji sa svojom topografskom kartom dobili što realniji prikaz vašeg okruženja.

Prednosti:

 • jednostavan korisnički interface
 • najjednostavnija manipulacija sadržajima i povezivanje sa GPS – om
 • lijepo strukturirana organizacija podataka – svi vaši trackovi i tačke u hijerarhijskom stablu baze
 • ima 2D i 3D način prikaza mape
 • najbolja korelacija između mape i visinskog profila, sjajne mogućnosti za analizu segmenata tracka
 • jednostavan izvoz podataka u Google Earth

Mane:

 • mape se moraju dokupiti
 • radi samo sa vektorskim mapama, ali prikazuje i rasterske
 • zahtjeva da kartografija ima DEM reljef  (digitalni model terena)
 • radi samo sa Garmin uređajima

Uvoz – izvoz podataka u formatima: GDB, MPS, GPX, CSV

Ozi Explorer

Po mnogima najbolji i vjerojatno najrašireniji GPS program koji podjednako koriste rekreativci i profesionalci zbog njegovih brojnih mogućnosti za rad s GPS podacima, kartama i 3D prikazima. Jednako je korisna verzija i za GPS dlanovnike.

Alternativa softveru za vektorske GPS karte jesu programi za pregled kalibriranih rasterskih karata koji su, za razliku od prethodne kategorije, po pravilu djelo nezavisnih izdavača, pa su kao takvi ravnopravno upotrebljivi sa svim brendovima GPS uređaja. Najpoznatiji programi te vrste danas su Fugawi (www.fugawi.com ) i OziExplorer (www.oziexplorer.com), pri čemu je OziExplorer stekao širi krug poklonika kako kod nas tako i u svijetu.

Ovaj program je stvorio Australijanac Des Newman i u pitanju je tipičan primjer softvera u kome nije poštovan nijedan princip Windows korisničkog interfacea, tako da njegov sistem ikona i menija i način njihovog funkcioniranja pri prvom susretu djeluje kaotično, pa možda čak i traumatično za bilo koga ko ne posjeduje izraziti intuitivno – istraživački talent. Učenje rada u ovom programu je mukotrpno i sporo i često se dešava da neku korisnu opciju otkrivate čak i mjesecima nakon što ste počeli sa njim da radite. Međutim, kada jednom upoznate osnovne principe njegovog funkcioniranja, otkrivate da je riječ o softwareu koji je prepun mogućnosti i izuzetno fleksibilan. Da biste mogli da počnete bilo što konkretno u njemu da radite, potrebno je da imate neku skeniranu mapu; kako biste za početak izbjegli frustraciju svojeručne kalibracije dotične mape, preporučujemo da za prvi dodir sa sofwareom od prijatelja pribavite neku već kalibriranu mapu, koja sadrži sam grafički file (bilo u .jpg, .bmp, .gif ili .tif formatu) i prateću .map datoteku, u kojoj se nalaze informacije o kalibraciji. Smjestite obje datoteke u neki od direktorija koji ste u programu definirali kao „skladište“ za vaše mape, i rad može da počne.

Kalibracija novih mapa je vrlo jednostavan proces – treba da znate precizne koordinate što više tačaka na mapi i da ih unesete, bilo numerički ili povukavši ih iz neke .wpt datoteke (OziExplorer – ov format za čuvanje waypoints tačaka). Idealno je ako su poznate koordinate kutova mape, u tom slučaju je kalibracija rutinski posao. Ako taj podatak nemate, najbolje je da za kalibraciju koristite koordinate nekih tačaka koje je na mapi moguće veoma precizno odrediti, kao što su recimo planinski vrhovi ili raskrižja putova. Da biste došli do koordinata možete se poslužiti i nekom drugom, već kalibriranom mapom koja pokriva isto područje, i iz nje zabilježiti bitne tačke u svoju waypoints bazu. Kalibracija se, teoretski, može obaviti i sa dvije poznate tačke, ali je preciznija što je broj točaka veći.

Za razliku od Garmin – ovog pristupa u MapSource – u, gdje se svi podaci koji obuhvaćaju snimljene trackove, rute i waypoints lokalitete mogu snimiti u jednom velikom .gdb fajlu, OziExplorer svaki od tih sadržaja tretira odvojeno, pri čemu se vaši favoriti (waypoints) snimaju u datoteke sa .wpt ekstenzijom, a svaki pojedinačni track se bilježi u zaseban .plt file. Mnogi smatraju da je ovo ipak pregledniji pristup, koji nudi bolje uvjete manipulacije sadržajima, ukoliko ste dobro osmislili stablo poddirektorija i nomenklaturu koja omogućava laku pretragu. Ukoliko vam je neophodno da konvertirate podatak snimljen u OziExplorer formatu u neki eksterni format (npr. univerzalni GPS format zapisa, sa ekstenzijom .gpx ili Google Earth .kml format) to nije nikakav problem, jer OziExplorer nudi dugačak popis formata zapisa, kako za učitavanje tako i za snimanje sadržaja. Jedini format koji nije podržan direktno iz OziExplorer – a je Garmin – ov .gdb i .mps,  jer Garmin prilično insistira na zatvorenosti svog koda i ekskluzivnoj dostupnosti mapa vlasnicima Garmin hardvera.

Rješenja za ovu vrstu konverzije postoje, a jedno od najpopularnijih zove se  GPSBabelGUI.  Ovaj jednostavan besplatni konverter možete skinuti sa www.gpsbabel.org , koji vam omogućuje ne samo da konvertirate podatke iz OziExplorerMapsource format, već i konverziju između GarminMagellanTomTom zapisa.

OziExplorer omogućuje i takve stvari kao što je uključivanje baze lokaliteta koja omogućuje brzu pretragu – otipkate dio imena lokaliteta, izaberete ga od ponuđenih u prozoru s desne strane, a OziExplorer vam automatski ponudi mape koje pokrivaju to područje, ukoliko ih posjedujete. Sljedeća zanimljiva mogućnost odnosi se na integraciju visinskih profila u NASA – in SRTM format, .hgt ekstenzije, što omogućuje ne samo da znate nadmorsku visinu svake tačke nad kojom se nađe kursor na karti, već i automatsko dobivanje visinskih profila za nacrtane trackove, kao i dobivanje 3D projekcije bilo koje vaše mape uz korištenje dopunskog programa OziExplorer 3D. Ukratko, OziExplorer toliko nudi GPS entuzijasti koji je spreman da istraži njegove mogućnosti da bi se samo na tu temu mogla napisati čitava knjiga.

Prednosti:

 • najbogatiji popis raspoloživih formata za uvoz i izvoz podataka
 • radi sa svim tipovima GPS uređaja
 • nudi najšire mogućnosti manipulacije i obrade podataka
 • samo sa njim možete koristiti lako dostupne papirne karte (mada ih posle skeniranja treba kalibrirati)
 • jednostavan izvoz podatka u Google Earth

Mane:

 • veoma kompleksan i krajnje nestandardan korisnički interface
 • nešto složenija procedura za razmjenu podataka sa GPS – om
 • ni on ne dolazi sa kartografijom, karte morate dokupiti
 • radi samo sa rasterskim kartama
 • nije besplatan

Uvoz – izvoz podataka u formatima: WPT/PLT (matični), GPX, KML, Esri SHP, MapInfo MIF

Google Earth

Najveći svjetski Web pretraživač Google je svojim programom Google Earth (earth.google.com) napravio pravu malu revoluciju u mogućnostima promatranja zemlje iz zraka, nudeći satelitske snimke visoke rezolucije koji definitivno stavljaju točku na tezu o kartografiji kao vojnoj tajni. Informacije koje možete dobiti prostim zumiranjem pojedinih segmenata u ovom programu daleko su svježije i korisnije od bilo čega što vam može dati neka „papirnata“ karta, a ova aplikacija je praktično jedini način da vjerno sagledate aktualnu mrežu šumskih putova, bez konkretnog odlaska na teren kako biste „snimili“ stanje GPS uređajem. Osvježavanje Google Earth baze snimcima visoke rezolucije (na kojima se bukvalno vide svaka kuća i svako drvo) za područje naše zemlje je relativno spor proces, tako da je u ovom trenutku ovakvim snimcima pokriveno ne više od trećine teritorije; to su uglavnom veliki urbani centri, uz poneki segment u ruralnim oblastima.

Sistem Google Earth tek uz GPS uređaj otkriva svoju pravu moć, bilo u fazi naknadne analize svog kretanja ili pripreme odlaska na teren. Google Earth danas omogućava praktično sve što i bilo koji program za rad sa vektorskim ili rasterskim mapama, odnosno koristeći njega možete da razmjenjujete podatke sa GPS – om u oba smjera, bilo neposredno ili posredno. U tome veliku pomoć može pružiti upravo OziExplorer, koji ne samo da posjeduje mogućnost snimanja i učitavanja datoteka bilo u .gpx ili .kml formatu (oba podržana od strane Google Earth – a), već i jako praktičnu opciju Show Data in Google Earth, koja automatski odabrane sadržaje prikazuje projektirane na satelitske snimke u ovoj aplikaciji, bez međufaze snimanja.

Sa besplatnim programom GoogleOzi http://www.zubak.sk/GoogleOzi/ možete „skinuti“ već georeferencirani satelitski snimak lokacije i koristiti ga u OziExploreru.

Google Earth – u možete trasu puta koji želite da pređete jednostavno da iscrtate na ekranu i da taj zapis snimljen kao .kml i poslije učitan u OziExplorer prenesete u sam GPS uređaj. Ovako planirana trasa kretanja pouzdanija je od svake planirane na osnovu topografskih karata, jer sa satelitskih snimaka solidnost nekog puta možete da sagledate vrlo precizno, a njihova aktualnost je garantirana jer snimci koje Google Earth prikazuje u najgorem slučaju stari su nekoliko mjeseci, što je ažurnost koju ni najopremljenije kartografske kompanije ne mogu da vam osiguraju. Očigledno da za kartografiju dolazi novo vrijeme, u kome će satelitsko snimanje Zemlje potpuno redefinirati način na koji dobivamo ključne informacije geografske prirode, a mnoge državne službe (recimo katastarska) na osnovu toga moći će potpuno da promjene način djelovanja i kontrole stanja.

Prednosti:

 • ne morate nabavljati kartografiju – samo se povežete na internet i čitav svijet je tu
 • jedini radi sa satelitskim snimcima
 • odlična interna organizacija vaših podataka, hijerarhijski koncipirana
 • ogromna, centralizirana baza eksternih linkova sa člancima i fotografijama
 • besplatan je u osnovnoj verziji
 • podržava KML/KMZ formate zapisa, ali i GPS-ov .gpx format

Mane:

 • osnovna verzija ne podržava direktno povezivanje sa GPS uređajem (potrebna vam je barem pretplata za Plus verziju)

Uvoz – izvoz podataka u formatu: KML/KMZ

Ukratko, ako se opredijelite za Garmin Mapsource/Basecamp imat ćete vrlo jednostavan alat za uvoz i izvoz GPX datoteka i mogućnost da iz svoje osnovne aplikacije jednostavno „isporučite“ podatke za pregled na Google Earth – ovoj satelitskoj karti, ali nećete imati povratnu vezu – način da nešto iz Google Earth – a prebacite u Mapsource/Basecamp. (ovdje pomaže navedeni GPSBabelGUI).  Ako se opredijelite za Ozi Explorer morat ćete malo više da se pomučite na upoznavanju aplikacije i organizaciji vlastitih podataka, ali ćete imati alatku za jednostavno prebacivanje iz bilo kog u bilo koji drugi format – i Ozi Explorer savršeno surađuje sa Google Earth – om. Ako se opredijelite za Google Earth, imat ćete naizgled najsavršeniju kartografsku alatku, ali da biste komunicirali sa vašim GPS uređajem trebat će vam još neki od spomenutih komada softvera – optimalno je da se „ispomažete“ Ozi Explorer – om, jer jedini on čita Google Earth – ov KML zapis.

Najbolje je  za različite zahvate i namjene koristiti  barem tri od ova četiri programa, pa vam preporučujemo da ih sve instalirate i upoznate.

Kako uvesti / izvesti podatke u Mapsource, Basecamp i Ozi Explorer? U par koraka…

Mapsource izvoz na GPS:

 1. Učitate željenu datoteku iz vaše arhive (meni File, Open, izaberete .gpx format, pronađete datoteku na disku).
 2. Povežete uređaj sa računarom preko USB porta (Mapsource će ga automatski prepoznati).
 3. Sa Transfer menija izaberete Bend To Djevice (ili kliknete na ekvivalentnu ikonicu iz palete).
 4. U prozoru koji će se pojaviti selektirate vrstu sadržaja koju treba slati (točke, tragove, rute) i pošaljete ih na vaš GPS.

Mapsource uvoz sa GPS – a:

 1. Priključite uređaj na računar preko USB porta.
 2. Sa Transfer menija odaberete Receive from Device.
 3. Uvezeni podaci se pojavljuju u listi s lijeve strane, sortirani po tipu.
 4. Sredite i proberete podatke i arhivirate ih, najbolje u GPX formatu.
  (obrišete suvišne točke na tracku, izbrišete dijelove traga gdje ste previše „švrljali“-najčešće na odmorištima, obrišete sve dijelove traga gdje je međusobna udaljenost 0-duple točke)

Basecamp izvoz na GPS:

 1. Uvezete GPX datoteku u vašu Basecamp bazu (ovo je dovoljno uraditi samo jednom – oni ostaju tu, dok ih ne obrišete).
 2. Povežete uređaj na USB port – Basecamp će ga automatski prepoznati i prikazati u popisu raspoloživih lokacija za podatke u lijevoj listi.
 3. Željene podatke iz vaše baze (sadržaj nekog foldera u listi) selektirate i jednostavno ga prevučete mišem u uređaj.

Basecamp uvoz sa GPS – a:

 1. Povežete GPS na USB port – uređaj se pojavljuje u vašoj listi kao jedna od lokacija (foldera) vaše baze.
 2. Kliknete na njegovu ikonicu u listi i u donjem prozoru će se izlistati raspoloživi sadržaj – točke i trackovi.
 3. Prevučete sa njega podatke koje želite u neki od foldera u bazi.
 4. Kada želite podatke iz baze da sačuvate u GPX formatu, selektirate u listi sve što želite (najbolje da ih prevučete u zaseban folder) i snimite ih komandom Export to GPX.

Ozi Explorer izvoz na GPS podrazumjeva se da ste u procesu instalacije softvera propisno konfigurirali program za model uređaja koji koristite – (Ozi Explorer ne prepoznaje sam tip uređaja):

 1. Učitajte u memoriju trackove i točke koje želite (otvorite i listu trackova i listu waypoint‑ a da biste bili sigurni da je sve tu, i da nema viškova). Kada otvarate GPX datoteku, komanda se nalazi na Load meniju i zove se Import GPX (wps and tracks).
 2. Povežite GPS na USB port.
 3. Ako želite na uređaj da pošaljete točke, odaberite Save Waypoints sa Garmin menija. Ako želite da pošaljete trackove, morate to da činite jedan po jedan, koristeći komandu Save Track to GPS. Uređaj će vam dati izbor da li to želite da učinite u Active log dio memorije uređaja ili na neku od pozicija za snimljene trackove. Odaberite destinaciju, i dajte tracku ime. Uvijek se prebacuje onaj track koji je PRVI u listi trackova.

Ozi Explorer uvoz sa GPS – a:

 1. Povežite GPS na USB port.
 2. Sa Garmin menija odaberite Get Waypoints from GPS za točke ili Get Track from GPS za trackove. Sve tačke, odnosno svi trackovi koji su bili u memoriji vašeg GPS – a naći će se u Ozi Explorer – u.
 3. Sredite podatke, po potrebi eliminirate nepotrebne trackove i točke „viška“ iz potrebnih trackova.
 4. Kada ste pripremili materijal, sa Save menija odaberite Export to GPX (Wps and Tracks).
 5. Pojavit će se prozor u kome treba da selektirate sve što želite da se eksportira. Potvrdite selekciju i odredite gdje i pod kojim imenom na disku će željeni podaci biti snimljeni.

Ozi Explorer alternativni način uvoza sa Oregon/Dakota/Colorado/Montana uređaja:

 1. Povežite GPS na USB port.
 2. Sa Load menija pozovite komandu Import GPX (wps and tracks).
 3. Pronađite vaš GPS u listi driveova vašeg računara (trebalo bi da je prijavljen pod svojim imenom, kao na primjer Garmin Oregon).
 4. Uđite u direktorij Drive/Garmin/GPX/Current i selektirajte current.gpx.
 5. Učitajte datoteku kao i bilo koju koja je bila u vašoj arhivi na računaru.
 6. Nakon obrade, arhivirajte materijal negdje na računalu (najbolje ponovno u GPX formatu).

Napomena: Da biste u Ozi Explorer ‑u imali punu podršku za Oregon/Dakota/Colorado serije uređaja, potrebno je da instalirate najnoviju verziju.

Ukoliko se u izradi vlastitih mapa ne zadovoljavate samo 2D objektima, već tražite jednostavan način da i slojnice-izohipse (visinske profile) integrirate u mape koje pravite, izvanredan postupak za iskorištavanje .hgt datoteka. Najjednostavnija procedura svodi na učitavanje odgovarajućih .hgt datoteka u program Global Mapper (http://www.globalmapper.com/) , njihovoj vektorizaciji i eksportu u Polish (.mp) formatu, nakon čega dobivenu datoteku možete učitati u GPSMapEdit i cGPSMapper kompajlerom je kompajlirati u .img file upotrebljiv u vašem Garminu. Na taj način će se vaše amaterske vektorske mape zaista približiti onom stupnju informativnosti koji dobivate od tiskanih topografskih karata.

PREGLED DRUGIH GPS PROGRAMA:

GPSS pokazuje trenutni položaj na karti, a istovremeno ga i izgovara. Također govorom navodi do različitih lokacija pa tako omogućuje sigurnu vožnju.

EasyGPS je program za brz i jednostavan rad s GPS podatcima za razne tipove prijemnika. Koristi se za organiziranje i spremanje podataka, izradu karata i planiranje geocache-a.

FlexGPS Program za rad s digitalnim kartama i GPS podacima.

G7ToWin Vrlo jednostavan i koristan program za rad i organiziranje GPS podataka.

Garmap Win Program za rad s Garmin GPS prijemnicima i prikaz trenutnog položaja na karti.

GPSActionReplay JAVA aplikacija koja omogućuje prikaz i analizu podataka s GPS prijemnika, animacije u realnom vremenu i niz drugih zanimljivih opcija.

GPS TrackMaker Moćan program koji i u besplatnoj verziji nudi brojne alate za rad s GPS podacima. Komercijalna verzija nudi dodatne mogućnosti koje mu povećavaju snagu.

GPS Utility Jednostavan program za prenošenje podataka između GPS prijemnika i računala te konverziju među različitim formatima i koordinatnim sustavima.

GPS Visualizer http://gpsvisualizer.com Vrlo zanimljiv online alat za vizualizaciju podataka s GPS-a. Podatke s GPS-a bez puno muke prikazuje kao jpg ili na Google Map, a nudi i dodatne mogućnosti konverzije i prikaza.

Trimble Planning Software Moćan alat za sve one koje zanimaju trenutne pozicije i putanje i podaci o satelitima koji nam omogućuju satelitsku navigaciju.

VisualGPS Još jedan alat za prikaz statusa satelita s mnogo zanimljivih podataka i prikaza.

GPSBabel Program za konverziju među raznim formatima i uređajima te tako olakšava razmjenu podataka.

GarTrax Program za konverziju među formatima različitih GPS programa te rad i razmjenu podataka za geocache.

Geotrans Odličan program za konverziju koordinata među različitim koordinatnim sustavima, kartografskim projekcijama i geodetskim datumima.

CompeGPS Land nudi niz alata za pripremu, korištenje i analizu GPS podataka. Moguće je koristiti karte s interneta ili skenirane predloške. Podržava 3D.

eMapZone Program za pripremu putovanja na karti te komunikaciju između GPS prijemnika i računala. Demo verzija je potpuno funkcionalna i omogućava rad s 50 točaka.

Ukoliko su vaše ambicije još veće, možda će vam biti interesantno da zavirite i u tajne pravljenja sopstvenih vektorskih mapa u nekim jačim GIS programima poput ESRI – evog ArcGis – a, MapInfa, Er Mapera i sl.

Kao što se vidi u pregledu formata zapisa, mnoštva kartografije, njihove kompatibilnosti i velikog broja GPS programa, ovaj segment je još daleko od standardizacije. Jače tvrtke poput, Garmina, Magellana, Esria i dr. nameću svoje standarde i čuvaju monopol. Nama preostaje samo da im se priklonimo.

Život nema reprizu!